Hebrew and Judaica Manuscripts at the Bodleian Libraries, Oxford University

Contract between מ̇ור̇ שמואל בן יהודה נ̇ע̇ and מ̇ו̇ר̇ עולה בן ישועה נ̇ע̇

TO TOP